Primaria Harsova organizeaza concurs de angajare

Primaria Harsova organizeaza concurs de angajare - locuri de munca

Primaria Harsova organizeaza concurs de angajare.

Primaria Harsova organizeaza concurs de angajare.
Sursă foto: Ionică Echim

Primăria orașului Hârșova organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, în condițiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii (republicată) cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului – cadru pentru stabilirea procedurii de ocupare a posturilor în afara organigramei în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile – Proiectul „ADMIS – măsuri integrate pentru categorii defavorizate din zona de Vest a orașului Hârșova” Finanțat în baza contractului POCU 18/4/1/101308 din 31.08.2017:

Expert Inserție pe piața muncii 2 – Primaria Harsova organizeaza concurs de angajare.

Condiții speciale de participare:
 • Nivelul studiilor: Studii medii cu diplomă de bacalaureat;
 • Experiență specifică în lucrul cu grupul țintă  <  5 ani;
 • Cunoștințe de operare pe calculator – nivel bază;
Condiții generale:
 1. are cetățenia română, cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestă pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul , care impiedică infăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a revenit reabilitarea.

Concursul se va desfășura în data de 8 septembrie 2020, proba interviu, începând cu orele 11:00 la sediul Primăriei, Str. Piața 1 decembrie 1918, nr. 1., Hârșova.

04.09.2020 – Selecția dosarelor

08.09.2020 – proba interviu ora 11:00

Cererile de înscriere la concurs și depunerea dosarelor se vor depune de la data de 24.08.2020 pana la data 02.09.2020, la compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei oraș Hârșova.

Documente înscriere concurs de recrutare:
 1. Cerere de înscriere pentru participare concurs;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii alde diplomelor de studii, certificatelor și altor documente ce atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 5. copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată – numar pagini;
 6. copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 7. cazierul judiciar;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale , care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Pentru informații complete și bibliogafie descărcați fișierul pdf.

Relații suplimentare la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei Oraș Hârșova , la telefon 0241870300 int. 123, CF-7453165. Persoană de contact: Dobre Georgeta.

Anunț concurs

Alte concursuri organizate: Primaria Harsova scoate la concurs un post

Distribuie: