Viceprimarul Emil Paraschiv este suspendat

emil paraschiv - viceprimar suspendat harsova

Viceprimarul Emil Paraschiv este suspendat în urma atacării în contencios administrativ a actului administrativ prin care a fost votat de consilierii locali. Decizia de suspendare cu numărul 23962 a fost emisă în data 19.11.2020 de Prefectul Județului Constanța.

Prefectura a comunicat decizia de suspendare Primăriei Hârșova în data de 25.11.2020.

În adresa prefecturii se aduce la cunoștință că actul administrativ prin care a fost votat viceprimarul de către consilierii locali a fost atacat în contencios administrativ. Actul administrativ atacat este HCL nr. 121 din 2 noiembrie 2020 și este suspendat de drept până la soluționarea cauzei.

emil paraschiv - viceprimar suspendat harsova

Viceprimarul Emil Paraschiv este suspendat. HCL 121 din 2.11.2020 atacată în contencios administrativ

Nr. unic (nr. format vechi) :7458/118/2020
Data inregistrarii 20.11.2020
Data ultimei modificari:20.11.2020
Sectie:Secţia de contencios administrativ şi fiscal
Materie:Contencios administrativ şi fiscal
Obiect:acţiune prefect – tutelă administrativă HCL NR 121/02.11.2020
Stadiu procesual:Fond

Aceasta este hotărârea consiliului Local Hârșova atacată – HCL 12 din 02.11.2020

HOTARAREA nr. 121 din 02.11.2020 privind alegerea viceprimarului orașului Hârșova
Consiliul Local al oraşului Hârșova, judeţul Constanța, întrunit în ședință ordinară în data de 02.11.2020.
Analizând proiectul de hotarare privind alegerea viceprimarului orașului Hârșova, referatul de aprobare al Primarului, raportul Secretarului General al orasului Hârșova
În conformitate cu dispozițiile art. 129 alin. 3 lit.b , art. 152 și art. 153 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
În baza prevederilor art. 137 alin. (1), art. 5 pct. 31 (cc), art. 152 alin. (2) și art. 196 alin. (1) lit. “a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;


H O T Ă R Ă Ş T E


Art.1 Se alege în funcția de viceprimar al orașului Hârșova domnul consilier local PARASCHIV EMIL.
Art.2 Domnul Paraschiv Emil a fost ales cu votul secret al majorității absolute a consilierilor, respectiv 9 voturi ”pentru” din 17 voturi exprimate.
Art.3 Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 4 Hotărârea va fi comunicată compartimentelor și instituțiilor interesate și va fi adusă la cunostință publică prin afișare.

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/57426

Infrangere in CL Harsova pentru PNL

Distribuie: