Spitalul Orășenesc Hârșova angajează consilier juridic

Spitalul Orasenesc Harsova
Spitalul Orasenesc Harsova

Spitalul Orasenesc Harsova angajeaza consilier juridic. Termenul limită de depunere a dosarului de concurs este data de 12 martie 2021 ora 10:00.

Dosarele se vor depune la sediul Spitalului Orășenesc Hârșova (compartimentul RUNOS), iar concursul va avea loc la sediul Primăriei Orașului Hârșova, unde se va asigura înregistrarea audiovizuală a probelor de concurs (în sala mică de consiliu de la etajul I).

Spitalul Orasenesc Harsova angajeaza consilier juridic

Dosarul de înscriere trebuie să conțină:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale posutului solicitate de autoritatea sau instituția publică
 4. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 5. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 6. curriculum vitae;
 7. dovada achitării taxei de participare;

Concursul se desfășoară în două etape:

 • selecția dosarelor
 • proba scrisă

Spitalul Orasenesc Harsova angajeaza consilier juridic. Concursul se va organiza conform următorului calendar:

 • 12 martie 2021 (10:00) – termen limită de depunere a dosarelor de concurs;
 • 12 martie 2021 (12:00) – etapa de selecție a dosarelor;
 • 12 martie 2021 (13:00) – afișarea rezultatelor (după etapa de selecție a dosarelor);
 • 15 martie 2021 (13:00) – termenul de depunere a contestațiilor (selcția dosarelor);
 • 15 martie 2021 (14:00) – soluționarea contestațiilor (selecția dosarelor);
 • 15 martie 2021 (16:00) – afișarea rezultatelor după contestații
 • 17 martie 2021 (10:00) – proba scrisă
 • 17 martie 2021 (13:00) – afișarea rezultatelor după proba scrisă
 • 18 martie 2021 (13:00) – termenul de depunere a contestațiilor (proba scrisă);
 • 18 martie 2021 (14:00) – soluționarea contestațiilor (proba scrisă);
 • 18 martie 2021 (16:00) – afișarea rezultatelor finale

Bibliografie:

 • 1. Legea 53/2003 – Codul Muncii actualizat
 • 2. Legea 98/2016 – privind achizițiile publice
 • 3. Legea 99/2016 – privind achizițiile sectoriale
 • 4. Legea 100/2016 – privind concesionarea de lucrări și servicii
 • 5. Legea 101/2016 – Căile de atac privind achizițiile
 • 6. Codul civil adoptat prin Legea nr. 287/2009
 • 7. Codul de procedură civilă adoptat prin Legea nr. 134/2010
 • 8. Codul penal adoptat prin Legea nr. 286/2009
 • 9. Codul de procedură Penală adoptat prin Legea nr. 135/2010
 • 10. Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare
 • 11. Noul cod de procedură civilă, republicat

Spitalul Orasenesc Harsova angajeaza consilier juridic – Tematica

 1. Încheierea, executarea, modificarea , suspendarea și încetarea contractelor de muncă
 2. Dialogul social
 3. Răspunderea juridică
 4. Proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică
 5. Atribuirea contractelor de achiziție publică
 6. Spitalele – organizare și funcționare, conducerea, finanțarea spitalelor
 7. Asistența medicală în ambulatoriu
 8. Contractul în codul civil – încheierea, obiectul, forma și nulitatea contractelor
 9. Contractul de furnizare
 10. Contractul de locațiune
 11. Procedura în fața primei instanțe – cererea de chemare în judecată, întâmpinarea, cererea reconvențională
 12. Judecata – excepții procesuale
 13. Căile extraordinare de atac
 14. Infracțiuni contra patrimoniului
 15. Infracțiuni de serviciu
 16. Plângerea prealabilă
 17. Apelul
 18. Contestația în anulare
 19. Procedura ordonanței

Spitalul Orasenesc Harsova angajeaza consilier juridic – Condiții generale:

 1. au cetățenia română, cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunosc limba română, scris și vorbit
 3. au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. au capacitate deplină de exercițiu;
 5. au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestă pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinesc condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu au fost condamnate definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul , care impiedică infăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a revenit reabilitarea.
 8. au plătit o taxă de participare de 100 de lei

Condiții specifice de ocupare a postului de expert achiziții:

 • Diplomă de absolvire a învățământului superior de specialitate ( facultatea de drept);
 • Diplomă de bacalaureat;
 • vechimea nu constituie criteriu de departajare

Pentru mai multe informații aveți la dispoziție anunțul publicat de Spitalul Orașului Hârșova: https://spitalharsova.ro/docs/concurs%20c.%20juridic.pdf

Detaliile privind condițiile specifice, bibliografia de concurs și tematica, sunt disponibile la adresa resurseumane@spitalharsova.ro

Citește și Primaria Harsova organizeaza concurs de angajare

Distribuie: