150 de persoane din zona Harsova vor beneficia de reconversie profesională

proiect fonduri europene primaria harsova sedintqa consiliu local 25.11.2020

150 de persoane din zona Harsova vor beneficia de reconversie profesională și sprijin pentru deschiderea de înteprinderi agricole. Viorel Ionescu a propus Consiliului Local Hârșova un nou proiect pe fonduri europene. Primarul a inițiat proiectul de hotărâre și va solicita votul consilierilor locali în ședința din 25 noiembrie 2020 pentru abrobarea HCL de aprobarea a procedurii de selecție a partenerilor. Ulterior aprobării HCL va începe procesul de selecție al partenerilor și redactarea cererii de finanțare.

Proiectul va fi implementat într-un parteneriat cu alte trei comune din zonă. Liderul de proiect va fi Primăria Hârșova.

150 de persoane din zona Harsova

150 de persoane din zona Harsova 150 de persoane din zona Harsova vor beneficia de reconversie profesionala și sprijin în deschiderea iunei înteprinderi.

Obiectivul general şi scopul cererii de finanţare este: Obiectivul acestei scheme de finanțare este acordarea de sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale.


Prin prezentul apel de proiecte se va avea în vedere înființarea de întreprinderi sociale, în vederea integrării pe piaţa forței de muncă a persoanelor din grupurile vulnerabile și în vederea combaterii sărăciei.

Grupul ţintă al proiectului va fi format din minim 150 persoane care au domiciliul stabil în orașul Hârșova și comunele limitrofe și care doresc să urmeze cursurile propuse și să înființeze societăți de economie socială în zona rurala periferică orașului Hârșova sau din cadrul regiunii Sud-Est sau Sud-Muntenia.

În procedura de selecție a partenerilor privați sau a ONG-urilor, pentru proiectul „Incluziune socio-economică și reducerea sărăciei prin promovarea antreprenoriatului social în zona Hârșova” sunt impuse mai multe condiții.

Rezultatul așteptat îl reprezintă un creșterea numărului de societăți de economie socială, creșterea gradului de școlarizare a grupului țintă și dobândirea de competenețe antreprenoriale ale acestuia. Un alt rezultat așteptat este înființarea unui număr de 20 de societăți de economie socială în Regiunea Sud-Est și, în special, zona periurbană a orașului Harsova.

Pentru a fi eligibil, aplicantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții generale:

 1. Prezentarea cel puțin a unui contract similar încheiat sau în curs de implementare pentru activități din domeniul proiectului (de ex: formare profesională, informare și consiliere profesională, a doua șansă, incluziune socială măsuri pentru ocupare, educație preuniversitară/universitară, economie socială, dezvoltare antreprenorială, managementul proiectului etc.) – aplicantul va depune copii după contracte similare și recomandări, certificate conform cu originalul;
 2. Nu se află în stare de faliment, nu face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, nu are încheiate concordațe, nu și-a suspendat activitatea în ultimii 2 ani dinaintea depunerii cererii de finanțare sau nu face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevazute de legislația sau de reglementările naționale.
 3. Reprezentanții sai legali/structurile de conducere si persoanele care asigura conducerea solicitantului nu au fost condamnati printr-o hotarare cu valoare de res judicata pentru un delict legat de conduita profesionala;
  4.Reprezentanții săi legali/structurile de conducere și persoanele care asigură conducerea solicitantului nu au comis în conduita profesională greșeli grave, demonstrate în instanță, pe care autoritatea contractantă le poate justifica;
  nu se încadrează, din punct de vedere al obligațiilor de plată restante la bugetele publice, într-una din situația în care obligațiile de plată nete depășesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală.;
PROCEDURA
Privind selectarea partenerilor pentru PROIECT POCU
 1. Reprezentantii săi legali/structurile de conducere și persoanele care asigură conducerea solicitantului nu au fost condamnați printr-o hotărâre cu valoare de prejudecată pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Comunităților;
 2. Solicitantul și partenerul/partenerii și/sau reprezentanții săi legali/structurile de conducere a acestora și persoanele care asigură conducerea solicitantului/partenerului/partenerilor nu se află în situația de conflict de interese sau incompatibilitate, așa cum este definit în legislația națională și comunitară în vigoare
 3. Nu se face vinovat de declaratii false în furnizarea informațiilor solicitate de AM/OI POCU responsabil sau nu a furnizat aceste informații;
 4. Nu a suferit condamnari definitive pentru o infractiune privind conduita profesionala de catre o instanta judecatoareasca cu putere de res judecatti (ex: condamnare impotriva careia nici un apel nu mai este posibil);
 5. Capacitate economică și financiară: realizarea unei cifre medii de afaceri pe ultimii 3 ani (2012, 2013, 2014) de minim contravaloarea în lei(curs BNR din data de 31 decembrie a
  fiecărui an fiscal 2012, 2013, 2014) a 50.0000 euro — pt SRL și respectiv venituri de 50.000 euro/an pt ONG-uri, având în vedere valoarea estimate maximă a activităților ce vor fi derulate în proiect prin asistența financiară nerambursabile (prezentarea bilanțurilor pe ultimii 3 ani);
 6. Este autorizat sau în curs de autorizare ca Operator de lucru cu date cu caracter personal;
 7. Are capacitatea financiară și operațională de realizare a activităților din proiect (conform cerintelor Ghidului POCU-condiții generale 2015).
 8. Are minim 2 formatori și 2 manageri de proiect atestați.

Pentru a face dovada eligibilității, aplicantul trebuie să prezinte următoarele documente de calificare:


I. În copie, semnat, ștampilat și certificat conform cu originalul de către reprezentantul legal:
a. Act Constitutiv (copie cu mențiunea „conform cu originalul”);
b. Certificatul constatator prin care se face dovada ca are ca obiect de activitate relevant pentru domeniul proiectului (de ex: formare profesională consultantă pentru afaceri și management, furnizare și management al forței de muncă, educație preuniversitară/universitară, economie socială, etc.).
c. Certificat unic de înregistrare sau Certificat de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor (copie cu mențiunea „conform cu originalul”)
d. Hotărârea Judecătorească privind acordarea personalității juridice a Asociației (HJ definitivă și irevocabilă — încheierea (dacă e cazul)
e. Cazier fiscal al societății/ organizației (copie cu mențiunea „conform cu originalul”)
f. Ceretificat cazier judiciar pentru reprezentantul legal (copie cu mențiunea „conform cu originalul”);
g. Situațiile financiare (bilanțuri) aferente exercițiilor financiare 2013, 2014 și 2015.

Mai multe despre POCU 2014-2020 https://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014

Alt proiect finanțat din fonduri UE ce va fi dezbătut în ședința din data de 25 noiembrie 2020. Primarul din Harsova propune investitii din fonduri europene pentru educatie

Distribuie: